Újezd-jih obytná lokalita Plzeň

Webové stránky
pro vás připravujeme

Byty

 • Moderně a funkčně řešené byty
 • Každý byt s prostorným balkonem
 • Parkování v suterénu bytového domu
 • Kvalitní standardy provedení
 • Nízká energetická náročnost

Řadové domy

 • 3 typy řadových domů
 • Garáž a sklad součástí domu
 • Jižní a západní orientace
 • Soukromé zóny na pozemcích
 • Nízká energetická náročnost

Rodinné domy

 • Individuální návrhy domů
 • Moderní architektura
 • Jižní orientace domů na pozemku
 • Pozemky na okraji lokality
 • Nízká energetická náročnost

Nebytové prostory

 • Občanská vybavenost lokality
 • Orientace v centru bydlení
 • Návaznost na prostor malého nám.
 • Dobré parkování v prostoru ulic
 • Více malých lokálních nebyt. jednotek
Projekt obytná lokalita Újezd-jih

Projekt obytná lokalita Újezd-jih

Snažili jsme se navrhnout čitelné, dobře prostupné území bydlení a v tomto nám pomáhá jednotící osa – pěší komunikace v původní historické stopě cesty od křižovatky Hrádecké a Staroveské ulice. Na této ose, spojnici jsou umístěny funkce služeb, veřejné prostory a dále místa pro výstavbu mateřské školy a seniorského bydlení. Struktura výstavby je zastoupena bydlením v bytových domech umístěných kolem centra a hlavních komunikací a dále rozvolňována směrem k okrajům výstavbou řadových a rodinných domů. Zastoupení celého spektra typů bydlení je důležité, pro členitost a rozmanitost objektů a funkcí a zamezení jednolité výstavbě na velké ploše území. Velký důraz je kladen na prostupnost území, na možnost odejít nekratší cestou do zeleně po obvodu území a dále k různým vzdálenějším cílům. Urbanismus je tvořen s respektem k místu a s vizí dobrého bydlení.

O. Janout, projectstudio8

Atraktivní, klidná lokalita

Území o rozloze cca 5 ha se nachází v atraktivní lokalitě na okraji příměstské části Plzeň – Újezd. Na severní straně přiléhá k Hrádecké ulici, na západě navazuje na stávající zástavbu Újezda a z východu je ohraničené stávající nezpevněnou cestou, která propojuje území od křižovatky ulic Staroveská a Hrádecká dále k Rokycanské ulici. Stopa této cesty zůstane zachována a využita jako spojnice veřejných prostorů v lokalitě. Z jihu je území ohraničené a uzavřené bezejmennou vodotečí. Navrhované území je připojeno na stávající silniční síť na křižovatce ulic Staroveská a Hrádecká. V současné době se připravuje rekonstrukce Hrádecké ulice včetně změny uvedené křižovatky na okružní.

Vybudování kompletní infrastruktury

Součástí výstavby celé obytné lokality je vybudování kompletní dopravní a technické infrastruktury zahrnující komunikace včetně parkovacích ploch, chodníků, souvisejících terénních a sadových úprav, splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci s retenční nádrží s částečným vsakováním.

Dále přeložku stávajícího vodovodu, nové vodovodní řady, přeložku stávajícího plynovodu v místě budoucí okružní křižovatky, nové rozvody plynovodu, rozvody elektrické energie VN a NN včetně 2 trafostanic, rozvody veřejného osvětlení a nové sdělovací rozvody.

Vybudováním výše uvedené technické infrastruktury a komunikací budou vytvořeny podmínky pro následnou výstavbu objektů bydlení a občanské vybavenosti (Mateřské školy, Domu seniorů), pro které je vyčleněn pozemek v jihovýchodní části lokality o výměře cca 2.250 m2. Po dobudování budou veškeré komunikace a technická infrastruktura předány do majetku města Plzně nebo správcům jednotlivých sítí.

Navržená zástavba obytné lokality navazuje na stávající zástavbu Újezda rodinnými a řadovými domy a v místě stávajících bytových domů Na Františkově také výstavbou bytových domů.

V prostoru napojení lokality z nově vybudované okružní křižovatky vznikne pomyslné „centrum“, kde kromě bytových jednotek vzniknou též prostory pro provozování drobných služeb. Konečný tvar tohoto „centra“ bude doplněn po realizaci 2. etapy.

Komfortní bydlení

Celkem bude vybudováno 7 bytových domů. 1. PP je vždy vyčleněné pro parkování popř. sklepní kóje, v 1. až 4. NP jsou umístěny bytové jednotky 1+kk až 4+kk s výměrami 29,5 m2 až 103,9 m2, včetně balkónů, lodžií a teras. Výjimkou je pouze bytový dům č. 1, kde je v 1. NP umístěno 10 nebytových prostorů. Celkem se v těchto 7 domech nachází 154 bytových jednotek a v bytovém domě č. 1 navíc 10 nebytových jednotek.

Od centra lokality, jižním směrem k potoku, je navržena více rozvolněná zástavba řadových a rodinných domů. Architektonický návrh vychází z jednoduchého hmotového řešení, navržené objekty mají jednoduché tvary s plochým zastřešením. Celkem se jedná o výstavbu 35 řadových domů a 15 samostatných rodinných domů. Jednotlivé typy řadových domů se od sebe dispozičně i vzhledově odlišují.

Jsou řešeny ve 3 variantách:

typ A – řadové domy č. 1,3,5,7 s dispozicí 4+kk obytná plocha 121,0 m2, vč. garáže 21,9 m2,
- řadové domy č. 2,4,6,8 s dispozicí 5+kk obytná plocha navýšená o pracovnu 24,2 m2
umístěnou ve 3. NP, celkem jejich obytná plocha činí 145,2 m2

typ B – řadové domy s obytnou plochou 132,3 m2 s dispozicí 5+kk s volně stojící garáží

typ C – řadové domy s obytnou plochou 151,6 m2 s dispozicí 5+kk, vč. garáže se skladem 24,5 m2

Samostatné rodinné domy jsou navrženy podél jižní a západní hranice území. Celkem se bude jednat o 15 rodinných domů, které budou navrženy ve 2 až 3 typech s možností individuální úpravy vnitřních dispozic.