Újezd-jih obytná lokalita Plzeň
IKO Újezd-jih

Byty

Moderně a funkčně řešené byty

Každý byt s prostorným balkonem

Parkování v suterénu byt. domu

Kvalitní standardy provedení

Nízká energetická náročnost

Řadové domy

3 typy řadových domů

Garáž a sklad součástí domu

Jižní a západní orientace

Soukromé zóny na pozemcích

Nízká energetická náročnost

Rodinné domy

Individuální návrhy domů

Moderní architektura

Jižní orientace domů na pozemku

Pozemky na okraji lokality

Nízká energetická náročnost

Nebytové prostory

Občanská vybavenost lokality

Orientace v centru bydlení

Návaznost na malé náměstí

Dobré parkování v prostoru ulic

Více lokálních nebyt. jednotek

Celkový nadhled

Celkový nadhled 1
Celkový nadhled 2

Lokalita Plzeň Újezd – jih, Etapa 1

Újezd je již od r. 1942 součástí statutárního města Plzeň a nachází se v městském obvodu Plzeň 4. Vzdálenost od centra je 6 km severovýchodním směrem. Oblast si stále zachovává ráz původní poklidné vesnice, nyní příměstské části Plzně, a poskytuje bydlení obklopené přírodou. Obytný celek Újezd - jih nabízí moderně urbanisticky pojaté bydlení, začleněné do stávající struktury obce, s respektem ke konfiguraci terénu, jižní orientaci s výhledem na Plzeň a údolí potoka s přiléhající zelení.

 

Směrem na Bukovec se rozkládá unikátní přírodní park Horní Berounka s turistickými nástupy do sevřeného údolí řeky Berounky. Ve vzdálenosti cca 4 km se nacházejí pro koupání jako stvořené rybníky Bolevecké soustavy, kolem blízkých řek (Berounka, Úslava) vedou nové cyklostezky. Ve stávající zástavbě Újezdu najdeme také jezdecký klub a velmi známý a úspěšný oddíl národní házené, který funguje při místní TJ Plzeň - Újezd. Na milovníky golfu čeká jedno z nejkrásnějších hřišť v ČR v 7 km vzdálené Dýšině, tenisté si mohou zahrát např. ve sportovním areálu ve Zruči (9 km) nebo na sportovištích v Doubravce (2 km). Nad obcí se nachází vrch Chlum (416 m n. m.) s rozhlednou. Jak je z výše uvedeného patrné, odpočívat a provozovat různé sportovní aktivity mohou místní obyvatelé v nejbližším přilehlém okolí.

Atraktivní klidná lokalita

Území o rozloze cca 5 ha se nachází v atraktivní lokalitě na okraji příměstské části Plzeň – Újezd. Na severní straně přiléhá k Hrádecké ulici, na západě navazuje na stávající zástavbu Újezdu a z východu je ohraničené stávající nezpevněnou cestou, která propojuje území od křižovatky ulic Staroveská a Hrádecká dále k Rokycanské ulici. Stopa této cesty zůstane zachována a využita jako spojnice veřejných prostorů v lokalitě. Z jihu je území ohraničené a uzavřené bezejmennou vodotečí. Navrhované území je připojeno na stávající silniční síť na křižovatce ulic Staroveská a Hrádecká. V současné době se připravuje rekonstrukce Hrádecké ulice včetně změny uvedené křižovatky na okružní.

Vybudování kompletní infrastruktury

Součástí výstavby celé obytné lokality je vybudování kompletní dopravní a technické infrastruktury zahrnující komunikace včetně parkovacích ploch, chodníků, souvisejících terénních a sadových úprav, dále splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci s retenční nádrží s částečným vsakováním, přeložku stávajícího vodovodu, nové vodovodní řady, přeložku stávajícího plynovodu v místě budoucí okružní křižovatky, nové rozvody plynovodu, rozvody elektrické energie VN a NN včetně dvou trafostanic, rozvody veřejného osvětlení a nové sdělovací rozvody.

 

Vybudováním výše uvedené technické infrastruktury a komunikací budou vytvořeny podmínky pro následnou výstavbu objektů bydlení a občanské vybavenosti (Mateřské školy, Domu seniorů), pro které je vyčleněn pozemek v jihovýchodní části lokality o výměře cca 2.250 m2. Po dobudování budou veškeré komunikace a technická infrastruktura předány do majetku města Plzně nebo správcům jednotlivých sítí.

 

Navržená zástavba obytné lokality navazuje na stávající zástavbu Újezdu rodinnými a řadovými domy a v místě stávajících bytových domů Na Františkově také výstavbou bytových domů. V prostoru napojení lokality z nově vybudované okružní křižovatky vznikne pomyslné „centrum“, kde kromě bytových jednotek vzniknou též prostory pro provozování drobných služeb. Konečný tvar tohoto „centra“ bude doplněn po realizaci 2. etapy.

Princip urbanistického návrhu

Celé území přirozeně navazuje na stávající zástavbu Újezdu. Území je rozděleno do jednotlivých bloků, které navazují na bloky stávající a respektují trasy dopravních koridorů.

 

Snažili jsme se navrhnout čitelné, dobře prostupné území bydlení a v tomto nám pomáhá jednotící osa - pěší komunikace v původní historické stopě cesty od křižovatky Hrádecké a Staroveské ulice. Na této ose, spojnici jsou umístěny funkce služeb, veřejné prostory a dále místa pro výstavbu mateřské školy, popř. seniorského bydlení.

 

Struktura výstavby je zastoupena bydlením v bytových domech, umístěných kolem centra a hlavních komunikací, a dále rozvolňována směrem k okrajům výstavbou řadových a rodinných domů.

 

Zastoupení celého spektra typů bydlení je důležité, pro členitost a rozmanitost objektů a funkcí a zamezení jednolité výstavbě na velké ploše území.

 

Velký důraz je kladen na prostupnost území, na možnost odejít nejkratší cestou do zeleně po obvodu území a dále k různým vzdálenějším cílům. Urbanismus je tvořen s respektem k místu a s vizí dobrého bydlení.

O. Janout, projectstudio8

Nabídka občanské vybavenosti

 • (250 m)
 • (900 m) - (jen 1. až 5. ročník; 6. až 9. ročník pak zajišťuje např. některá ze ZŠ v Doubravce)
 • MHD - linky č. 28, 53, 54 a noční N6 (zastávka linek je pouhých 100 m od lokality)
 • nákupní možnosti: místní Penny Market (800 m), obchody v Doubravce nebo v nákupním centru Tesco (1,5 km)
 • blízké lékařské služby v Doubravce - poliklinika (1,4 km), Nemocnice u Sv. Jiří (1,6 km)
 • sportovní areál TJ Plzeň - Újezd (v blízkosti ZŠ - cca 900 m) s hřištěm s umělým povrchem, tělocvičnou a restaurací s terasou
 • volnočasový a sportovní areál s restaurací U Sudy - cca 400 m) s hřištěm s antukovým a asfaltovým povrchem a herními prvky
 • knihovna aj.

Komfortní bydlení

Celkem bude vybudováno 7 bytových domů.  1. PP je vždy vyčleněné pro parkování popř. sklepní kóje, v 1. až 4. NP jsou umístěny bytové jednotky 1+kk až 4+kk s výměrami 29,5 m² až 103,9 m², včetně balkónů, lodžií a teras.

 

Výjimkou je pouze bytový dům č. 1, kde je v 1. NP umístěno 10 nebytových jednotek. Celkem se v těchto 7 domech nachází 154 bytových jednotek a v bytovém domě č. 1 navíc 10 nebytových jednotek.

Typy řadových domů

Od centra lokality, jižním směrem k potoku, je navržena více rozvolněná zástavba řadových a rodinných domů.

 

Architektonický návrh vychází z jednoduchého hmotového řešení, navržené objekty mají jednoduché tvary s plochým zastřešením. Celkem se jedná o výstavbu 35 řadových domů a 15 samostatných rodinných domů.

 

Jednotlivé typy řadových domů se od sebe dispozičně i vzhledově odlišují. Jsou řešeny ve 3 variantách.

Řadové domy typ A

 • řadové domy č. 1, 3, 5, 7 s dispozicí 4+kk a obytnou plochou 130,0 m², vč. garáže 21,7 m²,
 • řadové domy č. 2, 4, 6, 8 s dispozicí 5+kk a obytnou plochou navýšená o pracovnu 19,3 m² umístěnou ve 3. NP, obytná plocha je v tomto případě 149,3 m²

Řadové domy typ B

 • řadové domy s dispozicí 5+kk a obytnou plochou 132,2 m² se samostatně stojící garáží a skladem 20,4 m²

Řadové domy typ C

 • řadové domy s dispozicí 5+kk a obytnou plochou 151,5 m², vč. garáže se skladem 27,1 m²

Samostatné rodinné domy jsou navrženy podél jižní a západní hranice území. Celkem se bude jednat o 15 rodinných domů, které budou navrženy ve 2 až 3 typech s možností individuální úpravy vnitřních dispozic.

Moderně pojaté bydlení

citlivě začleněné do stávající obce

Galerie

Vizualizace lokality

Pohled z příjezdové komunikace na čelní stranu řadových domů A

Pohled z příjezdové komunikace na čelní stranu řadových domů A

Pohled na náměstí a bytový dům BD 1

Pohled na náměstí a bytový dům BD 1

Pohled na nároží bytového domu BD 1

Pohled na nároží bytového domu BD 1

Pohled na centrální ulici a bytový dům BD 4 a BD 5

Pohled na centrální ulici a bytový dům BD 4 a BD 5

Pohled od potoka na zahradní fasády - řadový dům C

Pohled od potoka na zahradní fasády - řadový dům C

Pohled na čelní stranu - řadový dům B

Pohled na čelní stranu - řadový dům B

Pohled na řadový dům C - čelní pohled

Pohled na řadový dům C - čelní pohled

Pohled na hlavní ulici a bytový dům BD 2

Pohled na hlavní ulici a bytový dům BD 2